Olbjørn Svanenskjold

Tynn, lett fremoverlent og alltid stivt kledd, med et blikk som ser rett inn i sjelen din.

Description:

Male human aristocrat 10
LN Medium humanoid (human)
Init -1; Senses Perception 12


Defense

AC 9, touch 9, flat-footed 9 (-1 Dex)
hp 72 (10d810)
Fort 4, Ref 2, Will 10

Offense

Speed 30 ft.
Melee unarmed strike +7/
2 (1d3 nonlethal)

Statistics

Str 10, Dex 8, Con 12, Int 16, Wis 17, Cha 13
Base Atk 7; CMB 7; CMD 16
Feats Eagle Knight Candidate, Leadership, Monument Builder, Persuasive, Rhetorical FlourishUC, Stronghold
Skills Appraise +7, Bluff +14, Diplomacy +18, Handle Animal +9, Intimidate +11, Knowledge (engineering) +13, Knowledge (geography) +11, Knowledge (history) +11, Knowledge (local) +11, Knowledge (nobility) +11, Linguistics +7, Perception +12, Perform (oratory) +6, Ride +12, Sense Motive +16, Use Magic Device +6
Languages Common, Dwarven, Elven, Halfling, Orc

Tracked Resources

   -none-

Special Abilities

Eagle Knight Candidate (Golden Legion) Move, allies in 30 ft who follow orders gain +1 to att, AC, & saves for 1 rd
Leadership (score 11: 7th; 6) You attract loyal companions and devoted followers.
Monument Builder (Completed) +10% building value. If supervise construction, -10% material costs & 2x the work per time interval.
Rhetorical Flourish Use verbal misdirection while making Diplomacy check
Stronghold (Completed) As a move action, grant allies in 120 ft +2 bonus to AC, att, or one save (choose 2).

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com
Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Bio:

Grev Svanenskjold er Åsanes klare leder, men han har i de siste årene latt aldermennene styre mer og mer. Dette er i hovedsak fordi han har et nytt mål enn bare å styre Åsane best mulig, men det er også fordi han nå vet at aldermennene gjør som han ønsker. De av grevskapets innbyggere som ikke har fulgt grevens vilje har funnet det lettere å bo andre steder. Dette er dog de eneste personene som vil påstå at Greven er en despot. De som bor under grevens beskyttelse i dag vil si at han er en hedersmann som har gitt alle lovlydige borgere en sjanse. Dette har ført til en jevn strøm av yngre menn uten odel eller virksomhet til å arve, til Åsane på jakt etter jord eller rett til å åpne virksomhet i en av de mange landsbyene som Greven har latt etablere.

Nydyrket mark og økte skatteinntekter har økt grevens anseelse i kongeriket, men det har også gjort at en del andre adelsmenn skuler i hans retning. Til nå har han ikke brydd seg om dette siden andre adelsfamilier ikke har vært villig til å bo så langt i utkanten. Dette er nå i ferd med å endre seg, og de Grev Olbjørn til nå har sett på med mild forakt vil bli hans nærmeste undersåtte.

Olbjørn Svanenskjold

The comeback of the Nobles Ingjald Ingjald